Tukea, apua ja ohjausta


Kannamme mukanamme tunteita, tarinoita ja muistoja itsestämme, elämästämme ja läheisistämme. Emme kuitenkaan ole välttämättä tietoisia siitä, miten erilaiset elämäntapahtumat, tunteet ja muistot vaikuttavat käyttäytymiseemme, ajatteluumme ja valintoihimme.

Ajatus- ja toimintatapojen sekä käyttäytymisen muutoksella on mahdollisuus kokea täydempää ja onnellisempaa elämää. Tietoisuus omasta itsestä, omista tunteista ja tarpeista, siitä mikä kaikki vaikuttaa omaan käyttäytymiseemme, lisää onnellisuuden tunnetta. Kun opimme ymmärtämään itseämme ja oman toimintamme ja käyttäytymisemme syitä ja seurauksia, kykenemme tarttumaan haitallisiin toimintatapoihimme ja muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi.

Oman käyttäytymisemme, ajattelumme ja toimintatapojemme muuttuminen muuttaa aina ympäristöämme ja näin ollen koko elämäämme ja elinpiiriämme. Muutos ei tapahdu hetkessä, eikä se ole kivutonta. Muutosprosessiin lähtiessämme tarvitsemme usein tukea, apua ja ohjausta. Olemmehan astumassa vieraalle matkalle, epämukavuusalueellemme, joka on lähes aina pelottavaa ja haasteellista. Tälle matkalle tarvitsemme luotettavan ja ammattitaitoisen rinnallakulkijan.


ria tuomas kettunen - valoa mentor

ihminen tavattavissa mentori ria tuomas kettunen 4ihminen tavattavissa logo

Ria Tuomas-Kettunen

Ihminen tavattavissa -mentor
Sosiodynaaminen yksilöohjaaja

Ihminen tavattavissa -mentor

Ihminen tavattavissa -mentorina tarjoan sinulle terapeuttista keskustelua, ohjausta ja tukea. Ennen kaikkea pyrin olemaan ihminen ihmiselle. Nelivuotisen laajan kokemuksellisen ja teoreettisen koulutukseni ansiosta minulla on monipuolisia valmiuksia asiakkaani kohtaamiseen ovat asiakkaani tarpeet, taustat tai tilanteet millaisia tahansa.

Koulutukseni ja tarjoamani terapeuttisen työskentelyn vaikuttavuus perustuu integratiivisuuteen eli eri terapiasuuntausten mielekkääseen yhdistämiseen sekä vuoropuheluun asiakkaani kanssa. Saan ammatillista työnohjausta tekemääni terapeuttiseen asiakastyöhön ja pidän sitä oman hyvinvointini, työni laadullisuuden ja asiakkaani prosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Ihminen tavattavissa -mentorina toimintani on luonnollisesti poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumatonta terapeuttista toimintaa.

Terapeuttisessa työssäni olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin:

  • Uupumus, masennus ja unettomuus
  • Erilaiset päihteet ja niiden rinnalla elämisen haasteet ja seuraukset
  • Häpeän työstäminen
  • Oman luovuuden löytäminen ja ylläpitäminen

Koulutuksestani

Ihminen tavattavissa -mentorkoulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutuksen aikana tein syvän tutustumismatkan itseeni, omiin tunteisiini ja tapoihini reagoida. Neljän koulutusvuoteni aikana tutustuin keskeisimpiin terapiasuuntauksiin niin teoreettisesti kuin kokemuksellisestikin ja opetuksesta vastasivat psyykkisen hyvinvoinnin ja eri terapiasuuntausten asiantuntijat. Tein opintojeni aikana yli 100 tuntia asiakasharjoittelutyötä, kävin läpi nelivuotisen oman terapian sekä osallistuin neljän vuoden ajan vertaisryhmätyöskentelyyn.

Kognitiivisen lyhytterapian opiskelija

Opiskelen parhaillaan kognitiivista lyhytterapiaa. Koulutus tulee antamaan minulle entistä syvemmät tiedolliset ja taidolliset valmiudet soveltaa kognitiivisen ja integratiivisen terapian työtapoja osana asiakastyötäni. Kognitiivisen lyhytterapian keskiössä on ajatusten ja tunteiden saumaton liittyminen toisiinsa. Kun työstämme ajatuksiamme, myös tunnekokemuksemme muuttuvat ja elämänlaatumme paranee.


Ota yhteyttä!

Lue Ihminen tavattavissa -mentoropinnoistani tästä. Lisää tietoa mentoroinnista, Ihminen tavattavissa -mentorharjoittelijoista sekä jo valmistuneista Ihminen tavattavissa -mentoreista löydät täältä. Ihminen tavattavissa on terapeutteina, kirjailijoina ja kouluttajina toimivien Tommy Hellstenin ja Irene Kristerin perustama valtakunnallinen ohjelma. Sen tavoitteena on madaltaa avun hakemisen kynnystä sekä tukea ihmisiä ja työyhteisöjä sisäiseen kasvuun ja oman identiteetin löytymiseen.


Ilmainen kartoituskerta – lähdetäänkö matkalle yhdessä?Tarjoan sinulle mahdollisuuden tutustua minuun ja työskentelytapaani ilmaisen kartoituskerran merkeissä. Kysy, kerro ja tunnustele, millaista meidän yhteistyömme voisi olla.