Työvälineeni

Käytän työssäni monia eri työvälineitä ja lähestymistapoja. Uskon, että mitä laajemman näkökulman omaan niin ihmiseen kuin elämään, sitä paremmin kykenen tukemaan niin yksilöä kuin ryhmää. Keskeisimmät lähestymistapani ovat psykodynaamisuus, kognitiiviset teoriat, narratiivisuus eli tarinallisuus sekä sosiodynaamisuus.

Psykodynaamisten teorioiden mukaan suurin osa ihmisen psyykestä on tiedostamatonta. Tämä tiedostamaton psyyken osa vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen toimintaan ja valintoihin. Psykodynamiikan mukaan tiedostamaton tietoisuus sisältää mm. lapsuudessa koetut pettymykset ja murheet. Tästä syystä psykodynaamisessa lähestymistavassa lapsuuden tutkiminen on keskeisessä roolissa.

Psykodynaamisessa ohjauksessa ja terapiassa liikutaan nykyisyyden ja lapsuuden maailmassa ja etsitään merkittäviä yhteyksiä ajankohtaisiin haasteisiin.

Kognitiivinen lähestymistapa keskittyy ihmisen hyvinvointia rajoittaviin epätarkoituksenmukaisiin ajattelumalleihin ja -tapoihin. Se pyrkii löytämään yhteyksiä ihmisen ajankohtaisiin ongelmallisiin ajatuksiin, toimintatapoihin, tunteisiin ja kokemuksiiin.

Kognitiivisen ohjauksen ja terapian tavoitteena on löytää uusia, asiakkaan elämää mielekkääseen suuntaan vieviä ajattelumalleja ja -tapoja elämän eri osa-alueisiin rajoittavien ja epätarkoituksenmukaisten ajattelumallien ja -tapojen tilalle.

Narratiivisen lähestymistavan keskiössä on perusolettamus ihmisestä, joka tulkitessaan omaa elämäänsä ja sen tapahtumia rakentaa elämänsä merkityksiä oman kulttuurinsa vallitsevista tarinamalleista ja kertomuksista. Kulttuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. perhekulttuuria, yhteiskunnallista kulttuuria sekä yhteisön henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta. Narratiiviset lähestymistavat ja teoriat pitävät ihmisen minää elämän erilaisten kokemusten ja tapahtumien muovaamana koko ajan muuttuvana kokonaisuutena.

Narratiivisen ohjauksen ja terapian tavoitteena on tutkia asiakkaan elämäntarinoita ja kertomuksia ja rakentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa mahdollisten kielteisten tai epätarkoituksenmukaisten tarinoiden tilalle myönteisempiä ja tarkoituksenmukaisempia tarinoita.

luovuus workshop helsinki

Sosiodynaamisten teorioiden mukaan merkityksenanto, kokemuksellisuus ja elämän tarkoituksellisuuden kokeminen ovat jokaisen ihmisen keskeisiä tarpeita ja kykyjä. Näin ollen ihmisen kokemuksista nousevat erilaiset merkityksenannot ja havainnot ohjaavat hänen valintojaan ja toimintaansa. Tämän lähestymistavan mukaan ihmisellä on päivittäin useita minuuksia, joista osa tulee menneisyydestä, osa nykyisyydestä ja osa rakentuvassa olevasta tulevaisuudesta.

Sosiodynaamisen ohjauksen tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa kiinteä yhteistyöhön nojaava työskentelysuhde, jossa ohjaaja ja ohjattava luovat yhdessä merkityksellisiä, ohjattavan elämää mielekkääseen suuntaan vieviä elämän suunnitelmia ja toimintamalleja eli strategioita. Yhteistyön keskiössä toimii kieli, joka sekä kuvaa että luo todellisuutta.


Uskon, että mitä laajemman näkökulman omaan niin ihmiseen kuin ihmisen elämään, sitä paremmin kykenen tukemaan niin yksilöä kuin ryhmää.